இரத்த சாட்சிகள் (Ratha Saatchigal)

150.00

இரத்த சாட்சிகள் என்ற புத்தகம் விசுவாசத்திற்காக உறுதியாக நின்று தங்கள் ஜீவனை விட்ட விசுவாச வீரர்களின் போராட்டத்தை குறித்து அநேக சாட்சிகள், அவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் அவர்களின் பாடுகள் குறித்து சரித்திர ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு இப்புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அனேக குறிப்புகள் அடங்கிய தொகுப்பு நூலாகும்.

Share

பொருளடக்கம்
1. முன்னுரை…. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. … .. . .5
2. முதலாம் துன்புறுத்தல். .. .. .. .. .. .. .. .. . .35
3. இரண்டாவது துன்புறுத்தல். .. . .. .. . .. .. .. 54
4. மூன்றாவது துன்புறுத்தல் .. . .. .. .. .. .. . 72
5. நான்காவது துன்புறுத்தல்.. .. .. .. .. .. .. . . .91
6. ஐந்தாவது துன்புறுத்தல்.. .. .. .. .. .. . .. . . .113
7. ஆறாவது துன்புறுத்தல்… .. .. .. .. .. .. .. .. . 129
8. ஏழாவது துன்புறுத்தல்.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .136
9. எட்டாவது துன்புறுத்தல். .. .. .. .. .. .. .. .. . .158
10. ஒன்பதாவது துன்புறுத்தல்.. .. .. .. .. .. .. .. . 177
11. பத்தாவது துன்புறுத்தல்.. .. .. .. . .. .. . .. .. .191
12. துன்புறுத்தல்களுக்கான காரணங்கள்.. .. .. .. 258
13. முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள்.. .. .. .. . .295
14. கடைசியாக என் சகோதரரே… .. .. .. .. .. .. .. 342
15. முடிவுரை… .. . . . .. . .. … . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. 379
உதவிய நூல்கள்.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .398

Weight 393 kg
Dimensions 14.1 × 1.5 × 21.3 in

You may also like…